中文 | ENG | ไทย

ver. 1.12.16

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองโต๊ะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (“เงื่อนไขการจอง”)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการด้านล่างนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เงื่อนไขการจอง”) จะนำมาบังคับในการใช้บริการจองโต๊ะออนไลน์ของ Openrice และ/หรือการใช้ข้อเสนอหรือส่วนลดของผู้ใช้ตามที่ร้านอาหารกำหนด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการจอง”) ที่สามารถเข้าใช้ผ่าน Openrice.com มีเดีย แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นอื่น รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ช่องทางสื่อสาร”) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Openrice Group Inc. และ/หรือสาขาและ/หรือเครือของบริษัทดังกล่าว รวมถึงการใช้บริการมีให้ในช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้ คำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึงผู้ใช้ที่ใช้บริการจองโต๊ะ

ทั้งนี้ ในการใช้บริการจองโต๊ะและ/หรือบริการต่าง ๆ ในช่องทางนั้น ไม่ว่าในฐานะสมาชิกที่ลงทะเบียนใช้ช่องทางสื่อสารนั้น (ต่อไปนี้เรียกว่า “สมาชิก”) หรือผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ท่านทราบและตกลงรับการผูกมัดภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงื่อนไขการจองนี้ ตลอดจน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการจองในส่วนต่าง ๆ ที่มีในช่องทางสื่อสารนั้นจะอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้คำว่า “เรา” “ของเรา” และ “โดยเรา” ทุกครั้งในเงื่อนไขการจองจะหมายถึง Openrice Group Inc. และ/หรือสาขาและ/หรือเครือของบริษัทดังกล่าว

 1. บริการจองโต๊ะออนไลน์ของ Openrice
  1. ผู้ใช้ช่องทางสื่อสารและสมาชิกมีสิทธิ์ใช้บริการจอง (ต่อไปนี้เรียกว่า “การสำรองโต๊ะ”) กับร้านอาหารที่ได้สมัครรับบริการของเราและยอมรับการจองโต๊ะออนไลน์ผ่านช่องทางสื่อสาร (ต่อไปนี้จะเรียกแยกกันว่า “ร้านอาหาร” และเรียกรวมกันว่า “กลุ่มร้านอาหาร”)
  2. ตามความในเงื่อนไขการจอง ท่านอาจทำการสำรองโต๊ะโดยกรอกแบบสำรองโต๊ะออนไลน์ (“แบบสำรองโต๊ะ”) ที่มีให้ในในช่องทางสื่อสารออนไลน์ โดยท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในการสำรองโต๊ะนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันที่ต้องการไปทานอาหาร (“วันที่ทานอาหาร”) และเวลา จำนวนคนที่ไปทานอาหารและรายละเอียดการติดต่อของท่าน
  3. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะรับคำขอสำรองโต๊ะในเวลาทานอาหาร ซึ่งไม่น้อยกว่าเวลาที่ร้านอาหารนั้นกำหนดไว้
  4. ในการสำรองโต๊ะผ่านช่องทางสื่อสาร ท่านทราบและตกลงว่าข้อมูล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และคำร้องขอพิเศษ (ถ้ามี)) ที่ท่านระบุไว้ในคำขอสำรองโต๊ะและจำเป็นในการดำเนินการสำรองโต๊ะของท่านนั้นจะถูกส่งไปยังร้านอาหารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยปกติ เราจะไม่อนุญาตให้ร้านอาหารเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านและ/หรือประวัติการทานอาหารของท่านจากร้านอาหารแห่งอื่น ยกเว้นร้านอาหารที่อยู่ภายใต้เจ้าของกิจการเดียวกันอาจต้องการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับสมาชิกในกลุ่มของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อท่านในการที่ร้านอาหาร ซึ่งได้รับข้อมูลภายใต้สัญญาฉบับนี้โดยถูกต้อง นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในภายหลัง
  5. ท่านจะต้องไม่ยื่นขอจองโต๊ะเดียวซ้ำหลายครั้ง ในกรณีที่ส่งคำขอซ้ำหลายครั้ง เราจะพิจารณา (1) ถือเป็นการขอสำรองโต๊ะครั้งเดียว หรือ (2) ปฏิเสธ / ยกเลิกการขอสำรองโต๊ะทั้งหมดของท่านโดยไม่ต้องชดใช้หรือชดเชยให้แก่ท่าน เราอาจพิจารณาบัญชีสมาชิกที่มีการส่งคำขอนั้นใส่ ชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในคำขอนั้น ที่อยู่ Internet protocol (IP) ของท่านและสิ่งอื่น ๆ ในคำขอนั้น ไม่ว่าโดยแยกกันหรือร่วมกัน ในการตรวจติดตามและ/หรือระบุคำขอที่ท่านส่งมาตามจุดประสงค์ในข้อ 1.5 นี้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นตามข้อ 1.5 นี้ ให้ถือการตัดสินของเราเป็นข้อสรุปสุดท้าย
  6. ท่านจะสำรองโต๊ะไม่เกินสองที่ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ เราอาจแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ตามข้อ 1.1 และ 1.6 ท่านอาจขอสำรองโต๊ะให้บุคคลอื่นเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช้เพื่อการค้าเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ห้ามนำที่นั่งที่สำรองไว้ไปขายต่อหรือพยายามขายต่อ กรณีที่ท่านให้ข้อมูลบุคคลอื่นแก่เรา ท่านจะต้องขอความยินยอมจากบุคคลนั้นก่อนเปิดเผยให้เราทราบและท่านรับประกันว่าบุคคลนั้นได้ตกลงให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามเงื่อนไขการจองและ นโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
  8. เมื่อร้านอาหารยอมรับการสำรองโต๊ะจากท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันจากเราตามบัญชีอีเมลที่ท่านระบุไว้เพื่อแจ้งรายละเอียดการสำรองโต๊ะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คำยืนยันการสำรองโต๊ะ”) และกรณีที่ท่านเป็นสมาชิก ท่านยังสามารถดูคำยืนยันการสำรองโต๊ะผ่านบัญชีสมาชิกของท่าน (“บัญชี”) ที่มีอยู่กับช่องทางสื่อสารนั้นได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้าใจตรงกัน คำยืนยันการสำรองโต๊ะนั้นถือว่าร้านอาหารนั้นยอมรับการจองโต๊ะของท่านแล้ว แต่ไม่ถือเป็นการให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำขอพิเศษของท่านในการสำรองโต๊ะนั้น ถ้ามี
  9. ท่านอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองโต๊ะของท่านผ่านช่องทางสื่อสารอย่างน้อย 60 นาที ก่อนกำหนดเวลาทานอาหรที่ระบุในคำยืนยันการสำรองโต๊ะหรือคำยืนยันการสำรองโต๊ะที่มีการแก้ไข (ดังที่ระบุด้านล่าง) แล้วแต่กรณี ยกเว้นการสำรองโต๊ะตามข้อ 2 และ 3 ด้านล่าง ถ้าร้านอาหารนั้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกการสำรองโต๊ะ ท่านจะได้รับคำยืนยันการสำรองโต๊ะฉบับแก้ไข (ต่อไปนี้เรียกว่า “คำยืนยันการสำรองฉบับแก้ไข”) หรือคำยืนยันการยกเลิกการสำรองโต๊ะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คำยืนยันการยกเลิก”) (แล้วแต่กรณี) จากเราทางอีเมลที่ท่านระบุไว้และกรณีที่ท่านเป็นสมาชิก ท่านสามารถดูคำยืนยันดังกล่าวทางบัญชีของท่านได้
  10. เราไม่รับประกันว่าร้านอาหารจะดำเนินการหรือยอมรับคำขอของท่านเกี่ยวกับการสำรองโต๊ะ (รวมถึงคำร้องขอพิเศษที่มีขึ้นในการสำรองนั้น ถ้ามี) หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกการสำรองโต๊ะตามข้อนี้ในเวลาอันเหมาะสม ทั้งนี้ เราจะไม่รับความรับผิดในลักษณะใดหรืออย่างไรก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับความล่าช้าในการดำเนินการของร้านอาหารหรือการที่ร้านอาหารไม่ยอมรับคำขอของท่าน
  11. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองโต๊ะของท่าน ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ท่านทราบทางอีเมล นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบผลสืบเนื่องจากการยกเลิกดังกล่าวไม่ว่าที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราหรือร้านอาหารยกเลิกการสำรองโต๊ะตามข้อ 2 และข้อ 3 ด้านล่างนี้ สิทธิ์ในค่ามัดจำ (ดังที่กำหนดในข้อ 2 ด้านล่าง) จะเป็นอันยกเลิกไปและไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดจากบัตรเครดิต (ตามที่ระบุในข้อ 2 ด้านล่างนี้)
  12. ...ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ตามการสำรองโต๊ะโดยไปใช้บริการที่ร้านอาหารนั้นในวันกำหนดทานอาหารตามเวลาที่ระบุในคำยืนยันการสำรองโต๊ะหรือคำยืนยันการสำรองโต๊ะฉบับแก้ไข (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นกรณีที่ท่านยกเลิกการสำรองโต๊ะตามข้อ 1.9 หรือข้อ 2 (4) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีที่สามารถทำได้ เราอาจส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ท่านทางอีเมลหนึ่งวันก่อนวันกำหนดทานอาหารและถ้าท่านเป็นสมาชิก ท่านยังสามารถรับการแจ้งเตือนดังกล่าวทางบัญชีของท่านได้ด้วย
  13. ภายใน 7 วัน หลังจากวันกำหนดทานอาหารที่ระบุในคำยืนยันการสำรองโต๊ะหรือคำยืนยันการสำรองโต๊ะฉบับแก้ไข (แล้วแต่กรณี) เราจะส่งใบแจ้งการใช้บริการ (ที่ทำขึ้นตามข้อมูลที่ได้รับจากร้านอาหารที่เกี่ยวข้อง) เกี่ยวกับการสำรองโต๊ะที่มีการลงบันทึกการไปใช้บริการหรือการไม่ไปใช้บริการตามที่จอง ให้ท่านทางอีเมล โดยจะถือว่าใบแจ้งดังกล่าวเป็นหลักฐานสรุปการไปใช้บริการหรือการไม่ไปใช้บริการตามที่จอง
  14. ในกรณีที่มีบันทึกการไม่ไปใช้บริการตามที่จองรวม 4 ครั้งขึ้นไปในบัญชีของท่านในช่องทางสื่อสารนั้นในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เรามีสิทธิ์บอกเลิกหรือระงับบัญชีของท่านไว้เป็นการชั่วคราวหรือโดยถาวรหรือหักคะแนนจากการทานอาหารที่บริษัทมอบให้จากบัญชีของท่านโดยไม่ต้องชดใช้หรือชดเชยให้แก่ท่าน
 2. ค่ามัดจำในการสำรองโต๊ะ

  ร้านอาหารบางแห่งอาจต้องการข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตรและวันหมดอายุ ตามที่ร้านอาหารนั้นระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการวางเงินมัดจำ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขการวางเงินมัดจำ”) ในใบสำรองโต๊ะนั้น โดยการกันเงินจำนวนหนึ่ง จากวงเงินเครดิตในบัตรเครดิตของท่าน (“บัตรเครดิต”) เป็นค่ามัดจำ (“ค่ามัดจำ”) เพื่อเป็นหลักประกันการสำรองโต๊ะในช่วงเวลาที่กำหนด (“การสำรองโต๊ะโดยมีหลักประกัน”) ในกรณีนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :-

  1. เมื่อทำการสำรองโต๊ะแบบมีหลักประกันกับร้านอาหารที่กำหนดให้มีค่ามัดจำ ท่านยอมรับและตกลงตามความในข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ่ายค่ามัดจำ
  2. ค่ามัดจำนั้นไม่สามารถนำมาชำระค่าอาหารได้และท่านต้องจ่ายเงินค่าอาหารตามใบแจ้งชำระเงิน
  3. หลังจากท่านได้ไปใช้บริการตามการสำรองโต๊ะโดยมีหลักประกันตามเงื่อนไขในข้อนี้แล้ว สิทธิ์ในค่ามัดจำจะถูกยกเลิกและไม่มีการเก็บค่ามัดจำจากบัตรเครดิต
  4. ...ท่านสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองโต๊ะโดยมีหลักประกันผ่านช่องทางสื่อสารได้เฉพาะก่อนวันกำหนดสุดท้าย (“วันกำหนดสุดท้าย”) ดังที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ่ายค่ามัดจำและจากนั้น สิทธิ์ในค่ามัดจำจะเป็นอันยกเลิกไป ถ้าช่วงเวลาในการสำรองโต๊ะฉบับแก้ไขของท่านต้องมีการจ่ายค่ามัดจำ ท่านจะต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตอีกครั้งเพื่อเป็นหลักประกันการสำรองโต๊ะโดยมีหลักประกันนั้น
  5. ถ้าท่านยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองโต๊ะแบบมีหลักประกันหลังวันกำหนดสุดท้าย (ซึ่งถือเป็น “การไม่ไปใช้บริการ”) หรือกรณีที่ไม่ไปใช้บริการในวันกำหนดทานอาหาร เราจะส่งอีเมลถึงท่าน (“อีเมล”) และส่งข้อความไปยังบัญชีของท่าน ในกรณีที่เป็นสมาชิก เพื่อแจ้งจำนวนเงินค่ามัดจำที่จะเรียกเก็บจากบัตรเครดิต ถ้ามีข้อโต้แย้งใดเกี่ยวกับค่ามัดจำที่จะเรียกเก็บ ท่านจะต้องมอบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เรา อย่างเช่น สำเนาใบเสร็จที่ร้านอาหารออกให้ โดยกรอกใบอุทธรณ์ผ่านทางลิงก์ในอีเมลเพื่ออุทธรณ์ภายใน 5 วัน เมื่อได้รับอีเมล มิฉะนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต 7 วัน หลังจากส่งอีเมลให้และไม่มีการคืนเงินให้แต่อย่างใด
  6. ท่านตกลงให้เราใช้ผู้ค้าและผู้ให้บริการจากภายนอกในการจ่ายเงิน จัดการข้อมูลบัตรเดบิตและบัตรเครดิตและป้องกันการฉ้อโกง
  7. ในการให้ข้อมูลบัตรเครดิตผ่านช่องทางสื่อสาร ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจตามกฎหมายในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราและมีอำนาจตามกฎหมายในการจ่ายเงินจากบัตรเครดิตดังกล่าว
  8. ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบการโกงบัตรเครดิตหรือการใช้โดยไม่ถูกต้องหรือการลักลอบใช้บัตรเครดิตโดยบุคคลภายนอก
  9. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือการตัดสินของร้านอาหารและเราเป็นข้อสรุป
 3. การจ่ายค่ามัดจำเพื่อรับข้อเสนอในนาทีสุดท้ายหรือข้อเสนอพิเศษ

  ร้านอาหารบางแห่งที่ให้ข้อเสนอในนาทีสุดท้ายหรือข้อเสนอพิเศษ (“ข้อเสนอ”) แก่ผู้ใช้ช่องทางสื่อสาร จะขอข้อมูลบัตรเครดิต เพื่อกันเงินจำนวนหนึ่ง ตามที่ร้านอาหารนั้นระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ่ายค่ามัดจำในใบสำรองโต๊ะ โดยจ่ายจากวงเงินในบัตรเครดิตเป็นค่ามัดจำเพื่อรับประกันการจองโดยมีหลักประกันเฉพาะในบางช่วงเวลาที่จะใช้ข้อเสนอนั้น ในกรณีนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :-

  1. ใช้ข้อ 2(1), (2), (3), (6), (7), (8) และ (9) ตามที่กำหนดข้างต้น
  2. ถ้าท่านยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองโต๊ะ (ซึ่งถือเป็น “การไม่ไปใช้บริการตามที่จอง”) หรือในกรณีที่เป็นการไม่ไปใช้บริการตามที่จองในวันกำหนดทานอาหาร เราจะส่งอีเมลถึงท่านและส่งข้อความไปยังบัญชีของท่าน กรณีที่เป็นสมาชิก เพื่อแจ้งจำนวนค่ามัดจำที่จะเรียกเก็บจากบัตรเครดิต กรณีที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับค่ามัดจำที่จะเรียกเก็บนั้น ท่านจะต้องมอบหลักฐานที่เป็น ลายลักษณ์อักษรให้แก่เรา เช่น สำเนาใบเสร็จที่ร้านอาหารนั้นออกให้ โดยกรอกในแบบอุทธรณ์ ทางลิงก์ในอีเมลภายใน 5 วัน เมื่อได้รับอีเมลดังกล่าว มิฉะนั้น จะมีการเรียกเก็บค่ามัดจำจากบัตรเครดิต 7 วัน หลังจากส่งอีเมลให้และจะไม่มีการคืนเงินให้แต่อย่างใด
 4. แผนการสะสมคะแนนจากการทานอาหาร (มีให้สำหรับสมาชิกเท่านั้น)
  1. สมาชิกจะได้รับคะแนนจากการทานอาหาร (ซึ่งคิดตามระดับที่เรากำหนดใช้เป็นครั้งคราว) สำหรับการสำรองโต๊ะแต่ละครั้งทางช่องทางสื่อสารและมาใช้บริการในเวลาต่อมา (ตามบันทึกที่เราได้รับจากร้านอาหารนั้น) (ต่อไปนี้เรียกว่า “แผนการสะสมคะแนนจากการทานอาหาร”)โดยคะแนนจากการทานอาหารสามารถใช้แลกของสมนาคุณและ/หรือบัตรรับประทานอาหารได้ตามที่เราแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว โปรดดู แผนการสะสมคะแนนจากการทานอาหาร ซึ่งเราอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว
  2. คะแนนจากการทานอาหารจะนำรวมเข้าในบัญชีของท่านภายใน 4 วัน หลังจากท่านได้ไปใช้สิทธิ์ตามการสำรองโต๊ะของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน จะไม่มีการให้คะแนนจากการทานอาหารสำหรับการสำรองโต๊ะที่มีการยกเลิกหรือไม่ไปใช้บริการตามที่จองไว้
  3. คะแนนจากการทานอาหารที่ได้รับโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำผิดเงื่อนไขการจอง) นั้นจะถูกริบคืนตามดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียวโดยไม่ต้องมีการชดใช้หรือชดเชยหรือแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด
  4. คะแนนจากการทานอาหารจะใช้ได้ตามช่วงเวลาที่ระบุใน แผนการสะสมคะแนนจากการทานอาหาร ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน คะแนนจากการทานอาหารที่หมดอายุไม่สามารถนำไปแลกของสมนาคุณและ/หรือบัตรรับประทานอาหารได้
  5. คะแนนจากการทานอาหารทั้งหมดไม่อาจเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ คะแนนจากการทานอาหารในบัญชีต่าง ๆ ไม่อาจนำมารวมกันเพื่อแลกของสมนาคุณและ/หรือบัตรรับประทานอาหารได้
  6. ...ของสมนาคุณและ/หรือบัตรรับประทานอาหารทั้งหมดที่มีให้แลกนั้นได้รับการจัดหาให้จากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เราขอบอกเลิกความรับผิด ข้อผูกมัด ความเสี่ยงหรือความรับผิดเกี่ยวกับของสมนาคุณและ/หรือบัตรรับประทานอาหารและการใช้สิ่งดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันถึงการสามารถซื้อขายได้และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์การใช้งานของของสมนาคุณดังกล่าว
  7. การแลกรับของสมนาคุณและ/หรือบัตรรับประทานอาหารจะเป็นไปตามหลักการมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน โดยขึ้นอยู่กับของสมนาคุณที่มีเหลือในสต็อก ทั้งนี้ เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าจะมีของสมนาคุณและ/หรือบัตรรับประทานอาหารไว้ให้ท่านแลกรับอยู่เสมอ
  8. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอแลกรับของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลในเรื่องดังกล่าว
  9. เมื่อท่านได้รับคำยืนยันในการแลกรับของสมนาคุณแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  10. ...ของสมนาคุณหรือบัตรรับประทานอาหารที่ได้แลกรับไปแล้วไม่สามารถนำมาคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของสมนาคุณหรือบัตรรับประทานอาหารอย่างอื่นได้
  11. ท่านทราบว่าสิทธิ์ของท่านในคะแนนจากการทานอาหารนั้นอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกและ/หรือระงับ แผนการสะสมคะแนนจากการทานอาหาร แผนการสะสมคะแนนจากการทานอาหาร
 5. สิทธิ์และข้อผูกพันของท่าน
  1. ท่านจะใช้บริการจองโต๊ะเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสุจริตและเป็นการส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้าและในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ท่านตกลงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับบริการจองโต๊ะและเงื่อนไขการจองทั้งหมดในที่นี้
 6. การบอกเลิกความรับผิดและการจำกัดจำนวนความรับผิด
  1. เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่หรือที่ให้ไว้เกี่ยวกับบริการจองโต๊ะและไม่รับผิดชอบสิ่งใดที่เกิดจากความไม่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ การพิมพ์ผิด ข้อผิดพลาดทางเอกสารหรือความผิดพลาดอย่างอื่นหรือการผิดตกในช่องทางสื่อสารหรือข้อมูลหรือเอกสารอื่นที่เราให้ไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำยืนยันการสำรองโต๊ะ คำยืนยันการสำรองโต๊ะฉบับแก้ไขและคำยืนยันการยกเลิกนั้น เราจะแก้ไขให้ถูกต้องในเวลาใดก็ตามโดยไม่เป็นความรับผิดในส่วนของเราและเราไม่จำเป็นต้องแจ้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
 7. เงื่อนไขทั่วไป
  1. เราไม่ได้เป็นตัวแทนของท่านในการให้บริการภายใต้เงื่อนไขนี้
  2. การไม่ดำเนินการหรือความล่าช้าของเราในการใช้สิทธิ์ อำนาจหรือการเยียวยาภายใต้เงื่อนไขการจองจะไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าวหรือการใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพียงครั้งเดียวหรือเป็นบางส่วนไม่เป็นอุปสรรคในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือการใช้สิทธิ์ อำนาจหรือการเยียวยาอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งดังกล่าวข้างต้น การที่เราละเว้นให้ท่านในการทำผิดข้อกำหนดในเงื่อนไขการจองนั้นไม่ถือเป็นการละเว้นการทำผิดข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขดังกล่าว แต่อย่างใด
  3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง ระงับหรือยกเลิกบริการจอง (หรือบางส่วนในบริการนั้น) ไว้เป็นการชั่วคราวหรือโดยถาวรโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านในการดัดแปลงหรือระงับหรือยกเลิกบริการจองดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจบอกเลิกและ/หรือระงับไม่ให้ท่านใช้และเข้าถึงบริการจอง (หรือบางส่วนในบริการดังกล่าว) หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อโดยมีผลในทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบและเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้ :-
   1. (ก) ถ้าท่านไม่สามารถยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่เราก่อนหน้านี้ได้
   2. (ข) ถ้าเราเห็นว่าการกระทำของท่านอาจก่อให้เกิดความรับผิดชอบขึ้นในลักษณะใดก็ตาม หรือ
   3. (ค) ถ้าเราเห็นว่าการกระทำของท่านไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร
  4. ...ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการสำรองโต๊ะออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขนี้หรือ แผนการสะสมคะแนนจากการทานอาหารให้ถือการตัดสินของเราเป็นข้อสรุปสุดท้าย

สอบถามใด ๆ โปรดคลิกเพื่อติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ผู้บริหารที่นี่