中文 | ENG | ไทย

ver. 1.12.16

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

Openrice.com และโดเมนย่อยของเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ไซต์ต่าง ๆ”) ได้รับการสนับสนุนจาก ฯOpenrice Group Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า “Openrice”) ทั้งนี้ Openrice และ/หรือสาขาและ/หรือเครือของบริษัทดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัท” ซึ่งถ้าพิจารณาบริบทประกอบแล้ว คำว่า “บริษัท” อาจหมายถึงหนึ่งใน Openrice และ/หรือสาขาและ/หรือเครือของบริษัทดังกล่าวด้วย) เปิดดำเนินการและให้บริการผ่านทางมีเดีย แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์อื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) และแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “แอพพลิเคชั่น”) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากไซต์ต่าง ๆ โดยจะเรียกไซต์, แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นดังกล่าวรวมกันว่า “ช่องทางสื่อสาร” ทั้งนี้ การเข้าใช้เนื้อหาและบริการในช่องทางสื่อสารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข (ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) นอกจากนี้ ในการใช้ช่องทางสื่อสารและไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นอื่นผ่านช่องทางสื่อสารดังกล่าวนั้น ผู้ใช้ทราบและตกลงรับการผูกมัดจาก นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างนี้ ถ้าผู้ใช้ไม่ยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้ง นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาอย่าใช้ช่องทางสื่อสารนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทเองในการแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เมื่อโพสต์ลงในช่องทางสื่อสารแล้ว ผู้ใช้ทุกคนจะอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งนี้ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้เข้าชมเพจนี้เป็นระยะเพื่ออ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุด นอกจากนี้ การเข้าใช้ช่องทางสื่อสารและบริการโดยผู้ใช้ (ดังที่ระบุด้านล่าง) จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ใช้แจ้งบริษัทว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น มิฉะนั้น จะถือว่าการยังใช้งานต่อเนื่องนั้นเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกประการและมีผลผูกมัดผู้ใช้

ในการใช้ช่องทางสื่อสารนั้น ผู้ใช้ทราบและตกลงว่านอกเหนือจากการผูกมัดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้แล้ว ผู้ใช้จะได้รับการผูกมัดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในช่องทางสื่อสารที่ผู้ใช้นั้นใช้อยู่ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในช่องทางสื่อสารที่เกี่ยวข้องและที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทเปิดดำเนินการนั้น ซึ่งผู้ใช้จะ/ได้อัพโหลดหรือโพสต์ข้อความของผู้ใช้ไว้ (ตามที่ระบุในข้อ 4.1 ด้านล่างนี้)

นอกจากนี้ ผู้ใช้ทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย บทกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ทุกประการ (ไม่ว่าที่มีผลบังคับในกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวกับการใช้ช่องทางสื่อสารของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ทราบดีว่าอินเตอร์มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกและเข้าใจกฎหมาย บทกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาและ/หรือ

ระเบียบที่นำมาบังคับใช้อาจเป็นของเขตอำนาจอื่นนอกเหนือจากในประเทศของผู้ใช้และผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

คำว่า “ผู้ใช้” และ “กลุ่มผู้ใช้” ในที่นี้หมายถึงบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั้งหมดที่เข้าถึงและ/หรือใช้ช่องทางสื่อสารในเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าในฮ่องกงหรือสถานที่อื่นด้วยเหตุผลหรือเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม

 1. เงื่อนไขทั่วไป
  1. บริษัทจะจัดช่องทางสื่อสารสำหรับให้กลุ่มผู้ใช้ (1) อัพโหลด โพสต์และแสดงความคิดเห็นและภาพถ่ายของผู้ใช้ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทานอาหาร (2) เข้าถึงบริการจองโต๊ะออนไลน์ (3) ทำรายชื่อบริการหรือสินค้าที่บริษัทนำเสนอและให้มีการตลาดออนไลน์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโพสต์โฆษณา แผนส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ ข้อมูลด้านการตลาดและการจัดงานในโอกาสพิเศษ) และ (4) ใช้บริการหรือฟีเจอร์ที่บริษัทจัดให้มีขึ้นผ่านช่องทางสื่อสารโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการต่าง ๆ”)
  2. บริษัทไม่ได้เป็นคู่ซื้อขายจริงกับกลุ่มผู้ใช้
  3. บริษัทจะมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของกลุ่มผู้ใช้ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว
 2. การลงทะเบียนเป็นสมาชิก
  1. กลุ่มผู้ใช้สามารถใช้ช่องทางสื่อสารเพื่อดูข้อมูลและใช้เครื่องมือที่บริษัทจัดไว้ให้ในช่องทางสื่อสารนั้นได้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาและฟังก์ชั่นบางรายการในช่องทางสื่อสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งรีวิวร้านอาหารและการรับสิทธิ์ตาม แผนสะสมคะแนนจากการทานอาหาร จะมีให้เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนในไซต์ต่าง ๆ เท่านั้น (“สมาชิก”)
  2. กลุ่มผู้ใช้จะได้เป็นสมาชิกในไซต์ต่าง ๆ เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ในหัวข้อ “ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Openrice”หรือลงทะเบียนด้วยบัญชี Facebook หรือบัญชี Google โดยกลุ่มผู้ใช้รับประกันว่ารายละเอียดส่วนตัวที่กลุ่มผู้ใช้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของช่องทางสื่อสารนั้นถูกต้องเป็นจริง ครบถ้วนและไม่บิดเบือนทุกประการ นอกจากนี้ ขอรับรองว่าจะแก้ไขข้อมูลกับทางบริษัททันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ถ้ากลุ่มผู้ใช้ไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทสามารถระงับและ/หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของช่องทางสื่อสารนั้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งและ/หรือชดใช้สิ่งใดให้กลุ่มผู้ใช้นั้นอีก
  3. ผู้ใช้แต่ละคนต้องไม่ใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ใดหรือชื่อที่บริษัทเห็นว่ารุนแรง ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร ถ้าผู้ใช้กระทำสิ่งดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านนั้นและ/หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ในช่องทางสื่อสารนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบการใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้รายใด
  4. ...กลุ่มผู้ใช้จะรับผิดชอบการเก็บข้อมูลการล็อกอินและรหัสผ่านเกี่ยวกับบัญชีสมาชิกของตนไว้เป็นความลับแต่ผู้เดียว ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในการที่ผู้อื่นลักลอบใช้บัญชีสมาชิก
  5. บริษัทอาจปฏิเสธการขอลงทะเบียนตามข้อ 2.2 ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่ผู้เดียวและกลุ่มผู้ใช้ตกลงว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนหรือบอกกล่าวไปยังกลุ่มผู้ใช้เกี่ยวกับการที่บริษัทปฏิเสธการลงทะเบียนเป็นสมาชิกดังกล่าว
  6. ..บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของผู้ใช้ในเวลาใดก็ตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม
  7. ข้อมูลที่กลุ่มผู้ใช้ให้ไว้แก่บริษัทในแบบการลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้นจะได้รับการจัดการตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้กลุ่มผู้ใช้อ่านทำความเข้าใจก่อนลงทะเบียนเนื่องจากเงื่อนไขที่ระบุไว้นั้นมีผลผูกมัดกลุ่มผู้ใช้
 3. การใช้ที่เป็นข้อห้ามสำหรับผู้ใช้ทุกคน

  กลุ่มผู้ใช้ช่องทางสื่อสาร รวมถึงสมาชิกตกลงว่าจะไม่ใช้ช่องทางสื่อสารใดเพื่อจุดประสงค์ที่มีการสั่งห้ามไว้โดยชัดเจนดังนี้ :-

  1. ห้ามผู้ใช้ทุกคนแทรกแซง ขัดขวางหรือละเมิดหรือพยายามแทรกแซง ขัดขวางหรือละเมิดการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายในช่องทางสื่อสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ใช้ทราบหรือล็อกอินเข้าในเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ไม่อนุญาตให้เข้า พยายามสืบค้น แสกนหรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายหรือพยายามบุกรุกการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการตรวจสอบระบุตัวตนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง พยายามแทรกแซงบริการที่มอบให้ผู้ใช้ โฮสต์หรือเครือข่ายใดก็ตามหรือส่งอีเมลไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจมีผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งและ/หรืออาญา
  2. ผู้ใช้จะไม่ลบหรือแก้ไขข้อความหรือข้อมูลที่ผู้ใช้คนอื่นได้โพสต์ไว้
  3. ผู้ใช้ทุกคนจะไม่ใช้ช่องทางสื่อสาร (1) เพื่ออัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย ส่งเวียนหรือเก็บข้อความที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ หรือ (2) ในลักษณะใดก็ตามที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าหรือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือ (3) ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ลามกอนาจาร เหยียดหยาม ก่อกวน ข่มขู่ ก้าวร้าว มุ่งร้ายหรือสร้างความขุ่นเคืองหรือสร้างความไม่พอใจในลักษณะอื่น ๆ หรือ (4) เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า ยกเว้นที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาบริการที่บริษัททำขึ้นกับผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ทุกคนจะต้องไม่พิมพ์ ดาวน์โหลด ทำคู่ฉบับหรือคัดลอกหรือใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ห้ามส่งการติดต่อสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ในประเภทใดก็ตามไปยังกลุ่มผู้ใช้โดยเด็ดขาด
  4. กลุ่มผู้ใช้จะไม่ใช้ช่องทางสื่อสาร ถ้ากลุ่มผู้ใช้ไม่มีฐานะที่ถูกต้องทางกฎหมายในการทำสัญญาที่มีผลผูกมัดโดยถูกต้องหรือกฎหมายสั่งห้ามไม่ให้กลุ่มผู้ใช้เข้าถึงหรือใช้บริการนั้น
  5. กลุ่มผู้ใช้จะไม่อัพโหลดหรือโพสต์โฆษณาหรือข้อความใดในช่องทางสื่อสารโดยมีเนื้อหาอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง บิดเบือน ใส่ร้าย มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัส Trojan horses, worms ไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาอื่นที่อาจทำให้เกิดการหยุดชะงัก สร้างความเสียหายหรือจำกัดการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
  6. ...กลุ่มผู้ใช้จะไม่อัพโหลดหรือโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการขายหรือการจัดหาสินค้าหรือให้บริการที่ผิดกฎหมาย
  7. กลุ่มผู้ใช้จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสปม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งอีเมล การโพสต์หรือส่งข้อความในรูปแบบใดก็ตามที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์
  8. กลุ่มผู้ใช้จะไม่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน
  9. ...กลุ่มผู้ใช้จะไม่มอบหรือโอนสิทธิ์หรือข้อผูกพันใดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
  10. กลุ่มสมาชิกจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเพื่อเข้าถึงหรือใช้ช่องทางสื่อสาร
 4. การใช้ช่องทางสื่อสารที่สามารถทำได้
  1. การใช้เฉพาะจุดประสงค์ – ผู้ใช้อัพโหลดหรือโพสต์โฆษณา รูปถ่าย เนื้อหา ภาพทิวทัศน์ ความเห็น ข้อความ และ/หรือข้อมูลอื่นในช่องทางสื่อสาร (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อความ”)
   ต่อไปนี้จะเรียกผู้ใช้ที่อัพโหลดหรือโพสต์ข้อความว่า “ผู้ใช้ที่โพสต์”
   1. ...ผู้ใช้ที่โพสต์ตกลงว่าจะใช้ช่องทางสื่อสารเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อใช้บริการที่มีให้ผ่านช่องทางสื่อสารเท่านั้น ทังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข แชร์ ปฏิเสธ ไม่อนุญาต ลบและตัดข้อความที่โพสต์ในช่องทางสื่อสารตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม
   2. ในกรณีที่ผู้ใช้ที่โพสต์นั้นเป็นบุคคลธรรมดา ห้ามผู้ใช้ดังกล่าวโพสต์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือหนังสือเดินทางของตนในช่องทางสื่อสาร
   3. ...แม้ว่าบริษัทจะพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โพสต์ไว้เฉพาะบุคลากรของบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทไม่รับประกันว่าบุคคลอื่นจะไม่เข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ทั้งนี้ โปรดดูการใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากผู้ใช้ที่โพสต์ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว
   4. ...กลุ่มผู้ใช้ที่อัพโหลดหรือโพสต์ข้อความในช่องทางสื่อสารจะต้องรับผิดชอบข้อความที่ได้มีการอัพโหลด โพสต์หรือแชร์ไว้โดยผู้ใช้และ/หรือ เว็บเพจและ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นใดก็ตาม ซึ่งลิงก์มายังช่องทางสื่อสารที่ผู้ใช้ได้โพสต์ไว้แต่ผู้เดียว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข แชร์ ปฏิเสธ ลบ ถอดและตัดข้อความและลิงก์ที่เชื่อมไปยังเพจและ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทสามารถบอกเลิกบริการที่มอบให้ผู้ใช้ที่โพสต์ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่ผู้เดียว ถ้าผู้ใช้อัพโหลดหรือโพสต์ข้อความในช่องทางสื่อสารและในภายหลังได้ลบและ/หรือนำข้อความดังกล่าวออกหรือผู้ใช้เลิกใช้บัญชีที่มีอยู่ในช่องทางสื่อสารนั้นหรือบริษัทลบและ/หรือนำข้อความที่อัพโหลดหรือโพสต์นั้นออก ผู้ใช้ที่อัพโหลดหรือโพสต์ข้อความนั้นผ่านบัญชีของผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงข้อความดังกล่าวได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ลบออกนั้นอาจยังคงมีปรากฏอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของช่องทางสื่อสารและ/หรือบริษัทอาจนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ
   5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้ใช้เลิกใช้หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ทันที เมื่อแจ้งให้ผู้ใช้นั้นทราบโดยที่ไม่ต้องให้เหตุผลตามที่และเมื่อบริษัทเห็นควรกระทำสิ่งดังกล่าว ถ้าผู้ใช้คนใดไม่เห็นด้วยและปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอดังกล่าวของบริษัท บริษัทอาจมีดุลยพินิจในการปิดบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ดังกล่าวทราบและโดยจะไม่กระทบต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาแก้ไขอย่างอื่นของบริษัท
   6. ในการใช้ช่องทางสื่อสารนั้น ผู้ใช้ทราบและตกลงดังนี้ : -
    1. ก. ถ้ากลุ่มผู้ใช้เข้าใช้ช่องทางสื่อสารเพื่ออัพโหลด โพสต์และแชร์ข้อความ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอัพโหลด โพสต์และแชร์รูปถ่ายที่ได้ถ่ายไว้ กลุ่มผู้ใช้ยินยอมให้แชร์ข้อความนั้นได้
    2. ข. ...กลุ่มผู้ใช้เข้าใช้ช่องทางสื่อสารโดยที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวถูกเปิดเผยและ/หรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ แม้ว่าบริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวก็ตาม และ
    3. ค. กลุ่มผู้ใช้ใช้ช่องทางสื่อสารตามที่เลือกและเสี่ยงเองและความยินยอมของกลุ่มผู้ใช้เอง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้จะไม่ให้บริษัทต้องรับผิดชอบกิจกรรมในการใช้ช่องทางสื่อสารของตน
   7. เงื่อนไขข้อนี้จะใช้เฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่โพสต์โฆษณา ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลทางการค้า ข้อความส่งเสริมการขายและการตลาด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ลงโฆษณา” หรือ “ผู้จำหน่าย”) :-
    1. ก. เมื่อชำระค่าบริการให้แก่บริษัทหรือเมื่อยอมรับข้อเสนอโปรโมชั่นทดลองใช้ฟรี ผู้ลงโฆษณาหรือ ผู้จำหน่ายจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ไซต์ต่าง ๆ และ/หรือแพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ (แล้วแต่กรณี) เพื่อโพสต์โฆษณา ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลทางการค้าและ/หรือข้อความส่งเสริมการขาย (โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะในสัญญาบริการที่บริษัททำขึ้นกับผู้ลงโฆษณาหรือผู้จำหน่าย (“สัญญาบริการ”) และในกรณีที่เนื้อหาในเงื่อนไขทั้งสองฉบับขัดแย้งกัน ให้ยึดตามสัญญาบริการเป็นหลัก)
    2. ข. นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการหรือกำหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการใหม่สำหรับผู้ลงโฆษณาหรือผู้จำหน่ายในการโพสต์โฆษณา ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลทางการค้าและ/หรือข้อความส่งเสริมการขายในช่องทางสื่อสาร ตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม
    3. ค. ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาหรือผู้จำหน่ายไม่ชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าอื่น ๆ ให้แก่บริษัทตามกำหนดหรือทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือสัญญาบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ โฆษณาและลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บเพจและ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ของผู้ลงโฆษณาหรือผู้จำหน่ายโดยไม่กระทบต่อสิทธิ์และการเยียวยาอย่างอื่นของบริษัท
   8. เงื่อนไขข้อนี้จะใช้เฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่โพสต์รีวิวร้านอาหารในช่องทางสื่อสารเท่านั้น :-
    1. ก. กลุ่มผู้ใช้จะทำตาม แนวทางปฏิบัติสำหรับรีวิวร้านอาหารที่บริษัทกำหนดขึ้น อยู่เสมอ และ
    2. ข. กลุ่มผู้ใช้จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดในการเขียนรีวิวหรือลบรีวิวออก
  2. การใช้เฉพาะจุดประสงค์ – ผู้ใช้ที่ดูและ/หรือใช้ข้อความที่โพสต์ในช่องทางสื่อสาร (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ชม”)
   ผู้ชมตกลงว่าจะใช้ช่องทางสื่อสารเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อใช้บริการในช่องทางสื่อสารนั้นเพียงเท่านั้น ผู้ชมตกลงว่าจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากช่องทางสื่อสารหรือบริษัทเพื่อจุดประสงค์ในการบ่งชี้และ/หรือหาตำแหน่งที่ตั้งของโฆษณาหรือข้อความหรือเนื้อหาในสิ่งนั้นหรือเพื่อใช้บริการที่มีให้ผ่านช่องทางสื่อสารเท่านั้น โดยจะไม่สนใจข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ข้างต้นและจะไม่
   บันทึก เก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ แจกจ่าย เผยแพร่ เปิดเผยหรือส่งต่อในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะจุดประสงค์ทางการค้า นอกจากนี้ ผู้ชมยังตกลงว่าจะลบข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมมาจากช่องทางสื่อสารหรือบริษัทอย่างเหมาะสมในทันที เมื่อจุดประสงค์ข้างต้นได้ล่วงเลยไปแล้วหรือได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จแล้ว บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ถ้ากลุ่มผู้ใช้ใช้ข้อมูล รายละเอียดส่วนตัวหรือข้อความของผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าได้มาจากช่องทางสื่อสารหรือไม่ก็ตาม) เพื่อจุดประสงค์ที่เป็นการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในช่องทางสื่อสารที่เกี่ยวข้องหรือที่มีใช้อยู่ ไม่ว่าในฮ่องกงหรือสถานที่แห่งอื่น ผู้ใช้ทุกคนยอมรับว่าข้อมูล รายละเอียดส่วนตัวหรือข้อความที่ตนให้ไว้เป็นสาธารณะทั่วไปในช่องทางสื่อสารนั้นให้ไว้โดยสมัครใจและให้ไว้โดยที่เป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการป้องกันข้อมูล รายละเอียดส่วนตัวหรือข้อความที่ให้ไว้ในสาธารณะทั่วไปในช่องทางสื่อสารนั้น
  3. การใช้เฉพาะจุดประสงค์ – ผู้ใช้ที่ใช้บริการจองโต๊ะเพื่อสำรองโต๊ะกับทางร้านอาหารต่าง ๆ
   ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้ที่ใช้บริการจองโต๊ะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการจอง”) ที่บริษัทดำเนินการผ่านช่องทางสื่อสาร นั้นถือว่าผู้ใช้ได้อ่าน เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตลอดจน เงื่อนไขการจอง โดยละเอียดแล้ว ก่อนใช้บริการจองดังกล่าว
   การที่ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกนั้นใช้บริการจองผ่านช่องทางสื่อสาร บริษัทจะเก็บและรักษาข้อมูลและ/หรือรายละเอียดส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้ดังกล่าวไว้ ซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว
  4. การใช้เฉพาะจุดประสงค์ – ผู้ลงโฆษณา ผู้จำหน่ายหรือร้านอาหารที่ใช้ระบบการจองโต๊ะ
   สำหรับผู้ลงโฆษณา ผู้จำหน่ายหรือร้านอาหารที่ใช้ระบบการจองโต๊ะที่บริษัทดำเนินการเพื่อให้บริการจองโต๊ะผ่านช่องทางสื่อสารนั้นจะถือว่าบุคคลเหล่านั้นได้อ่าน เข้าใจและยอมรับ (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตลอดจน เงื่อนไขการขาย ถ้ามี และ (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัททำขึ้นกับผู้ลงโฆษณา ผู้จำหน่าย นอกจากนี้ ถ้าเนื้อหาในเงื่อนไขทั้งสองฉบับขัดแย้งกัน ให้ยึดถือเงื่อนไขในสัญญาเป็นสำคัญ
  5. การใช้เฉพาะจุดประสงค์ – ผู้ใช้ที่ใช้บริการจัดส่งอาหาร
   สำหรับผู้ใช้ที่ใช้บริการจัดส่งอาหาร (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการจัดส่ง”) ที่บุคคลภายนอกดำเนินการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บุคคลภายนอก”) ผ่านช่องทางสื่อสาร โดยจะถือว่าผู้ใช้ดังกล่าวได้อ่าน เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในบริการของบุคคลภายนอกก่อนทำการเลือก ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำ สินค้า บริการและเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว โดยที่การใช้
   บริการจัดส่งผ่านช่องทางสื่อสารโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนั้น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและ/หรือรายละเอียดส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้ดังกล่าวไว้ ซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว
   กลุ่มผู้ใช้ทราบว่าบริษัทไม่ได้เป็นคู่ซื้อขายที่มีขึ้นในการใช้บริการจัดส่งแต่อย่างใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่ต้องมีความรับผิดใดต่อสินค้าหรือบริการที่เสียค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใด กลุ่มผู้ใช้จะต้องยุติข้อพิพาทในการจ่ายเงินและเรื่องอื่น ๆ กับบุคคลภายนอกโดยตรง
 5. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเนื้อหา
  1. ในการอัพโหลดหรือโพสต์ข้อความในช่องทางสื่อสารนั้น ผู้ใช้ให้อนุญาตบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีกำหนดเวลา ไม่อาจเพิกถอนได้ ไม่มีการคิดค่าสิทธิ์ในการใช้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะและสิทธิ์ในฐานข้อมูล (แต่ไม่รวมสิทธิ์อย่างอื่น) ที่ตนมีอยู่ในข้อความนั้นเพื่อให้บริษัทนำข้อความนั้นมาใช้ เผยแพร่ เป็นเก็บข้อมูล แสดง โปรโมท คัดลอก ดาวน์โหลด ส่งต่อ แจกจ่าย ทำซ้ำ ส่ง แก้ไข ขายและนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบใดก็ตามและในที่แห่งใดก็ตามโดยมีหรือไม่มีผลตอบแทนทางการค้าหรือผลกำไร และดำเนินตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และในที่นี้
 6. สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
  1. เนื้อหาทั้งหมดในช่องทางสื่อสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อความ รูปภาพ ข้อมูล ความคิดเห็น แผนผัง ฐานข้อมูล กราฟิก รูปถ่าย ภาพ เสียงหรือรูปแบบไฟล์เสียง ซอฟต์แวร์ ยี่ห้อและ HTML เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือผู้ใช้ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและจะไม่มีการดาวน์โหลด คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ พิมพ์หรือแจกจ่ายในลักษณะใดก็ตาม เว้นแต่ท่านจะ ดาวน์โหลดและ/หรือสั่งพิมพ์สำเนาเนื้อหาสาระดังกล่าวเพื่อใช้เองโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช่เพื่อการค้าหรือจุดประสงค์อื่น ดังที่อนุญาตไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาบริการที่บริษัททำขึ้นกับผู้ใช้ ทั้งนี้ ห้ามใช้เนื้อหาดังกล่าวนอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของช่องทางสื่อสารเฉพาะนั้น ๆ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาบริการที่บริษัททำขึ้นกับผู้ใช้โดยเด็ดขาดและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเรื่องนี้ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้ตกลงว่าจะรับผิดชอบผลเสียหายสืบเนื่องที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และ/หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างอื่นแต่ผู้เดียว
   ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ความยินยอมของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาและข้อความดังกล่าวในข้อนี้จะไม่ทำให้กลุ่มผู้ใช้พ้นจากข้อผูกพันในเงื่อนไขจำกัด/ข้อสั่งห้ามที่กำหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขนี้ในลักษณะใดก็ตาม
   กลุ่มผู้ใช้ตกลงว่าบริษัทสามารถใช้ เปิดเผย รับและดัดแปลงความคิด แนวคิด ข้อเสนอ ข้อแนะนำ ความเห็นและการติดต่อสื่อสารและข้อมูลอื่น ๆ ที่กลุ่มผู้ใช้มอบให้บริษัทเกี่ยวกับการใช้ช่องทางสื่อสารโดยที่กลุ่มผู้ใช้ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใด กลุ่มผู้ใช้ขอสละสิทธิ์และการเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ ค่าบริการและ/หรือค่าอื่น ดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ การเปิดเผย การรับและ/หรือการดัดแปลงความคิด แนวคิด ข้อเสนอ ข้อแนะนำ ความเห็นและ/หรือการติดต่อสื่อสารและข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ ณ ที่นี้
 7. เนื้อหา
  1. กลุ่มผู้ใช้ทราบว่าบริษัทจะไม่ได้ตรวจคัดกรองหรืออนุมัติเนื้อหาก่อนนำมาโพสต์ในช่องทางสื่อสารหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านช่องทางสื่อสาร ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบสิ่งใดก็ตามสำหรับเนื้อหาในช่องทางสื่อสารหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านช่องทางสื่อสารหรือเนื้อหาที่สูญหายและไม่รับผิดชอบหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อความในเนื้อหานั้น ๆ
   ข้อความที่กลุ่มผู้ใช้อัพโหลดหรือโพสต์ในช่องทางสื่อสารนั้นอาจมีผู้ใช้ในเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ลิงก์มายังช่องทางสื่อสารนี้เข้าชมด้วยและบริษัทจะไม่รับผิดชอบการใช้ข้อมูลหรือข้อความที่โพสต์ไว้ในช่องทางสื่อสารนั้นอย่างไม่เหมาะสมและ/หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกที่มาจากเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นจากภายนอกที่ลิงก์มา ทั้งนี้ ลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นจากภายนอกในช่องทางสื่อสารนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกสำหรับกลุ่มผู้ใช้และเพื่อเป็นเครื่องนำทางในอินเตอร์เน็ตเท่านั้น บริษัทไม่รับรองเนื้อหาในเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นจากภายนอกดังกล่าว ทั้งนี้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในช่องทางสื่อสาร บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมหรือสิทธิ์ในเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นภายนอกดังกล่าวและไม่รับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นภายนอกดังกล่าวหรือการใช้บริการในเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นภายนอกโดยผู้ใช้แต่อย่างใด ผู้ใช้ทุกคนทราบและตกลงว่าจะรับผิดชอบรูปแบบ เนื้อหาและความถูกต้องของข้อความ เว็บเพจหรือข้อมูลอย่างอื่นที่ตนได้ลงไว้ในที่นั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นภายนอกที่ลิงก์ไปยังช่องทางสื่อสารและไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อความในเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นภายนอกดังกล่าว ถ้าผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นภายนอกที่มีลิงก์อยู่ ผู้ใช้จะดำเนินการดังกล่าวโดยอยู่ในความเสี่ยงของผู้ใช้เองทั้งหมด บริษัทมีสิทธิ์ลบข้อมูลที่อัพโหลดหรือโพสต์ไว้ในช่องทางสื่อสาร ป้องกันมิให้กลุ่มผู้ใช้เข้าถึงช่องทางสื่อสารอีก (โดยวิธีการอย่างเช่น การยกเลิกบัญชีสมาชิกและบล็อกที่อยู่ Internet Protocol ของกลุ่มผู้ใช้ เป็นต้น) ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่ผู้เดียวโดยไม่มีการแจ้ง การชดเชยหรือการชดใช้ให้กลุ่มผู้ใช้ ถ้าบริษัทพิจารณาเห็นว่า
   กลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวได้ทำผิดหรืออาจทำผิดกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในช่องทางสื่อสารเฉพาะนั้น ๆ หรือสัญญาบริการที่บริษัททำขึ้นกับผู้ใช้ ในกรณีที่บริษัทตัดสินใจลบโฆษณาที่รับชำระเงินแล้วหรือบริการที่รับชำระเงินแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือข้อกำหนดในเงื่อนไขนี้ บริษัทจะคืนค่าบริการที่เหลือ (ถ้ามี) ให้แก่ ผู้ลงโฆษณาหรือผู้จำหน่ายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะในช่องทางสื่อสารนั้นหรือสัญญาบริการที่บริษัททำขึ้นกับผู้ลงโฆษณาหรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้อง หลังหักค่าบริการที่คิดใน
   ช่วงเวลาที่ได้ลงโฆษณาในช่องทางสื่อสารหรือบริการที่ได้มอบให้แล้ว โดยไม่มีผลต่อสิทธิ์และการเยียวยาแก้ไขของบริษัทภายใต้เงื่อนไขนี้
   กลุ่มผู้ใช้ตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของตนและ/หรือรายละเอียดอย่างอื่นที่ให้ไว้ในช่องทางสื่อสารเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการและ/หรือที่บริษัทเสนอและบริการด้านการตลาดและ/หรืองานที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขใน นโยบายความเป็นส่วนตัว
 8. หน้าที่รับผิดชอบ
  1. บริษัทจะไม่ตรวจดูช่องทางสื่อสารตลอดเวลาแต่ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่รับประกันจำนวนผู้ใช้ที่แน่นอนที่เข้าดูข้อความหรือเว็บเพจหรือแอพพลิเคชั่นหรือจะมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่มมาเข้าดู อย่างไรก็ตาม จะไม่ถือว่าบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้ช่องทางสื่อสารและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการใช้ช่องทางสื่อสาร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยในขณะที่พยายามให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ใช้ทุกคน บริษัทไม่รับประกันว่าช่องทางสื่อสารจะดำเนินไปโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือช่องทางสื่อสารและเซิร์ฟเวอร์ไม่มีไวรัสหรือกลไกที่เป็นภัย ถ้าการใช้ช่องทางสื่อสารหรือเนื้อหานั้นมีผลให้ผู้ใช้ต้องซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกณ์หรือข้อมูล บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ช่องทางสื่อสารและเนื้อหาข้างในจะจัดไว้ให้ “ตามจริง” โดยไม่มีการรับประกันสิ่งใดทั้งสิ้น โดยบริษัทขอบอกเลิกความรับผิดในการรับประกันต่าง ๆ ทั้งหมด รวมถึงการสามารถซื้อขายได้ การไม่ละเมิดต่อสิทธิ์ของบุคคลอื่น ความเหมาะสมตามจุดประสงค์การใช้งานหรือความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความครบถ้วนหรือความเหมาะสมกับเวลาของเนื้อหา บริการ เนื้อความ กราฟิกและลิงก์ในช่องทางสื่อสาร โดยจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งดังกล่าวข้างต้น ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด
 9. ความเสี่ยงของตนเอง
  1. ผู้ใช้ทุกคนจะใช้ช่องทางสื่อสารและเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่เข้าถึงผ่านช่องทางสื่อสารด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เองทั้งหมด ผู้ใช้ทุกคนจะรับผิดชอบผลสืบเนื่องในการโพสต์ของตน
   บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันความจริง ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อความที่กลุ่มผู้ใช้ที่โพสต์ได้ อัพโหลดหรือโพสต์ไว้หรือรับรองความเห็นที่กลุ่มผู้ใช้ที่ลงประกาศได้แสดงไว้ ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้เชื่อตามโฆษณาและข้อมูลที่กลุ่มผู้ใช้รายอื่นได้ลงประกาศไว้นั้นจะเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขับผู้ใช้ออกและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ดังกล่าวเข้ามาในช่องทางสื่อสารเพื่อทำผิดสัญญานี้หรือละเมิดกฎหมายในเวลาใดอีกและขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่หยาบคาย ผิดกฎหมาย ที่ทำให้แตกแยกหรือไม่เหมาะสมดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัท
 10. การชดใช้ค่าเสียหาย
  1. ผู้ใช้ทุกคนตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายและมิให้บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บริวาร ทนายความ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งมาก่อน ผู้สืบช่วงและผู้รับมอบหมายต้องรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง การดำเนินการ การทวงถาม ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องตามเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายตามจริง) ที่เกิดจากหรือเป็นผลจากการใช้ช่องทางสื่อสาร การใช้บริการที่บริษัทมีให้ผ่านช่องทางสื่อสารหรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในช่องทางสื่อสารเฉพาะใด ๆ หรือสัญญาบริการที่บริษัททำขึ้นกับผู้ใช้ โดยที่บริษัทจะแจ้งข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีดังกล่าวให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทราบในทันที
 11. ข้อจำกัดในการบริการ
  1. บริษัทมีสิทธิ์จำกัดการใช้บริการ รวมถึงระยะเวลาที่โพสต์ข้อความในช่องทางสื่อสาร ขนาด การจัดวางและการวางตำแหน่งข้อมูล ข้อความทางอีเมลหรือเนื้อหาอื่นที่ส่งให้ทางบริการนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทเองในการแก้ไข ดัดแปลง แชร์ ลบ ตัดหรือย้ายข้อมูลที่โพสต์ในช่องทางสื่อสาร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือให้เหตุผลต่อกลุ่มผู้ใช้ โดยกลุ่มผู้ใช้ทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อฝ่ายใดสำหรับการดัดแปลง การระงับหรือการเลิกให้บริการ
 12. การเลิกให้บริการ
  1. บริษัทมีสิทธิ์ในการลบหรือปิดการใช้งานบัญชีหรือบล็อกอีเมลหรือ IP address ของผู้ใช้หรือเลิกให้กลุ่มผู้ใช้เข้าถึงบริการและลบข้อความภายในบริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุผลที่ผู้ใช้ทำผิดกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในช่องทางเฉพาะนั้น ๆ หรือสัญญาบริการที่บริษัททำขึ้นกับผู้ใช้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวในเวลาใดก็ตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม สมควรหรือจำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ใช้ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องส่งข้อความที่ได้โพสต์ไว้ในช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้ใช้ในเวลาใดก็ตาม ทั้งก่อนหรือหลังจากเลิกให้บริการหรือเมื่อลบข้อความนั้นออกจากช่องทางสื่อสาร
 13. การบอกเลิกความรับผิด
  1. บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับประกันความจริงหรือความถูกต้องของรายชื่อข้อความใดๆที่โพสต์ในช่องทางสื่อสารหรือเนื้อหาในเว็บไซต์และ/หรือมีเดีย แพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่เข้าถึงผ่านช่องทางสื่อสารนี้

   บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการทำผิดข้อผูกพันหรือหน้าที่อันมีสาเหตุหรือเป็นผลมาจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการล้มเหลวหรือความผิดพลาดของระบบอินเตอร์เน็ต

   บริษัทไม่รับประกันถึงการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารโดยไม่ติดขัด ต่อเนื่องและ/หรือปลอดภัย ทั้งนี้ บางส่วนหรือทุกส่วนในช่องทางสื่อสารอาจไม่พร้อมใช้งานอย่างกะทันหันไม่ว่าในระยะเวลาใดหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำงานผิดปกติและการหยุดชะงักของระบบ การขัดข้องในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตและปัญหาทางเทคนิคอย่างอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งเราไม่อาจและจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการเชื่อมต่อช่องทางสื่อสารบางส่วนหรือทั้งหมดโดยมีหรือไม่มีการแจ้งเหตุผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบำรุงรักษาหรือการอัพเกรดระบบ

   ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บริวาร ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ดำรงตำแหน่งมาก่อนและผู้รับช่วงจะไม่รับผิดชอบความสูญเสีย ข้อเรียกร้องหรือค่าเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายจากการลงโทษหรือความเสียหายสืบเนื่อง การสูญเสียธุรกิจหรือผลกำไร) ที่ผู้ใช้ประสบโดยตรงหรือโดยอ้อมในลักษณะใดหรืออย่างไรก็ตาม อันเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ (1) การที่ผู้ใช้เข้าใช้หรือไม่สามารถใช้ช่องทางสื่อสาร เนื้อหาหรือบริการในช่องทางสื่อสารนั้น รวมถึงความประมาทและข้อพิพาทระหว่างฝ่ายต่าง ๆ (2) ผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือสินค้าของผู้จำหน่าย ผู้ลงโฆษณาหรือร้านอาหาร (3) การดำเนินการ การไม่ดำเนินการ การกระทำหรือนโยบายของผู้จำหน่าย ผู้ลงโฆษณาหรือร้านอาหาร

   บริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้จำหน่าย ผู้ลงโฆษณาหรือร้านอาหารแต่อย่างใด
 14. ขีดจำกัดจำนวนความรับผิด
  1. ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทที่มีต่อผู้ใช้สำหรับข้อเรียกร้องที่เกิดจากการใช้บริการและช่องทางสื่อสารนั้นจะมีจำนวน 100 เหรียญฮ่องกงเท่านั้น โดยไม่มีผลต่อสิ่งดังกล่าวข้างต้นและอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่
 15. มาตรการรักษาความปลอดภัย
  1. บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรับประกันว่าเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทนและ/หรือผู้รับจ้างของตนจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและมุ่งมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากผู้ใช้และการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่ “จำเป็นต้องทราบ” และ “จำเป็นต้องใช้” ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวไม่ให้มีการเข้าถึง การประมวลผลหรือการลบข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ โปรดดูนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้และการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากผู้ใช้ในช่องทางสื่อสารใน นโยบายความเป็นส่วนตัว
 16. การสามารถตัดเนื้อหาบางส่วนออกได้
  1. ความในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะสามารถบังคับใช้ได้โดยไม่เกี่ยวเนื่องกันและการมีผลใช้ได้ของเงื่อนไขแต่ละข้อจะไม่ได้รับผลกระทบ กรณีที่เงื่อนไขข้ออื่นเป็นโมฆะ ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าความในข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ การมีผลโดยสมบูรณ์และการสามารถบังคับใช้ได้ของความในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบใดและจะต้องเพิ่มเนื้อหาหนึ่งหรือหลายข้อที่ชอบด้วยกฎหมาย มีผลใช้ได้และสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายคล้ายกันแทนเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 17. การขัดแย้งกัน
  1. ถ้าเนื้อหามีความขัดแย้งกันระหว่าง (1).ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ/หรือเงื่อนไขเฉพาะในการใช้ที่ปรากฏในแพลตฟอร์มและ/หรือแอพพลิเคชั่นและ (2).ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดในสัญญาบริการที่บริษัททำขึ้นกับผู้ใช้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ที่เกี่ยวกับงานที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษที่บริษัทเป็นเจ้าภาพในการจัด กรณีดังกล่าว ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะในสัญญาบริการเป็นสำคัญ
 18. กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท
  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อพิพาทหรือเรื่องใดก็ตามที่เกิดจากหรืออาจเกิดขึ้นในการใช้ช่องทางสื่อสารจะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ฮ่องกง”) ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

   ข้อพิพาท ข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงการมีผลโดยสมบูรณ์ การเป็นโมฆะ การทำผิดหรือการบอกเลิกสิ่งดังกล่าวจะต้องยื่นดำเนินอนุญาโตตุลาการตามกฎการดำเนินอนุญาโตตุลาการ UNCITRAL ที่มีบังคับใช้ในปัจจุบันและที่อาจมีการแก้ไขตามส่วนที่เหลือในข้อนี้
   1. (ก) หน่วยงานที่มีอำนาจในการแต่งตั้งคือศูนย์อนุญาโตตุลาการสากลแห่งฮ่องกง (ต่อไปนี้เรียกว่า “HKIAC”) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจแต่งตั้งอาจได้รับการมอบหมายจากบริษัทตามดุลยพินิจของบริษัทแต่ผู้เดียวในประเทศที่บริษัทเห็นเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ใช้ที่มีข้อพิพาทกับบริษัททราบและตกลงว่าการเลือกเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอำนาจแต่งตั้งที่บริษัทเสนอมานั้นจะถือเป็นข้อสรุปสุดท้าย
   2. (ข) สถานที่ดำเนินอนุญาโตตุลาการคือ HKIAC ฮ่องกงหรือที่องค์กรอนุญาโตตุลาการในประเทศที่บริษัทเห็นเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่ผู้เดียว ผู้ใช้ที่มีข้อพิพาทกับบริษัททราบและตกลงว่าการเลือกเกี่ยวกับองค์กรอนุญาโตตุลาการและสถานที่ดำเนินอนุญาโตตุลาการที่บริษัทเสนอนั้นจะถือเป็นข้อสรุปสุดท้าย
   3. (ค) อนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วยสมาชิกเพียงหนึ่งคน
   4. (ง) ภาษาที่ใช้ในการดำเนินอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ

  ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรม ดังที่อนุญาโตตุลาการพิจารณากำหนด

 19. ข้อซักถาม
  1. สอบถามใด ๆ โปรดคลิกเพื่อติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ผู้บริหาร ที่นี่