134
73
28
Level4
140
0
2023-04-13 1011 views
-//位於澳門·新馬路附近嘅正宗葡式蛋撻店🤩假期特別多人幫襯,但一場嚟到又想試下食蛋撻價錢為$11蚊一個,而$65蚊一盒有6個但姨姨服務就差少少喇😩可能太忙態度嘛嘛哋📍瑪嘉烈蛋撻 一盒 $65蛋撻新鮮熱辣出爐,由圖3就知道幾受歡迎落緊雨都好多人排長龍😂個個都一盒盒咁買拎返香港都冇問題😎氣炸鍋整返熱同樣好食加糖同埋蛋漿遇熱而形成焦糖效果,都唔錯聽講店舖係選用豬油製造葡撻,外層好鬆脆蛋漿都滑,蛋味又好濃郁,難怪咁多人排隊
Read full review
-
//位於澳門·新馬路附近嘅正宗葡式蛋撻店🤩
假期特別多人幫襯,但一場嚟到又想試下食
蛋撻價錢為$11蚊一個,而$65蚊一盒有6個
但姨姨服務就差少少喇😩可能太忙態度嘛嘛哋
57 views
0 likes
0 comments
📍瑪嘉烈蛋撻 一盒 $65

蛋撻新鮮熱辣出爐,由圖3就知道幾受歡迎
落緊雨都好多人排長龍😂個個都一盒盒咁買
拎返香港都冇問題😎氣炸鍋整返熱同樣好食
加糖同埋蛋漿遇熱而形成焦糖效果,都唔錯
聽講店舖係選用豬油製造葡撻,外層好鬆脆
蛋漿都滑,蛋味又好濃郁,難怪咁多人排隊
39 views
0 likes
0 comments
25 views
0 likes
0 comments
37 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Dining Method
TakeAway