36
8
5
Level1
2
0
2023-07-13 168 views
門口大大張貼住可以用八達通,排隊排咗10分鐘,佢話淨係收現金。然後即刻燶面,唔應人,勁冇禮貌。咁貼張嘢喺度呃人搣咗佢啦。不過我唔知係唔係全部電子貨幣都唔用得,因為嗰條職員已經唔睬我,我問佢已經唔應我,所以唔知係咪全部貼喺外面嗰啲貼紙,全部呃人嘅呢?
Read full review
門口大大張貼住可以用八達通,排隊排咗10分鐘,佢話淨係收現金。然後即刻燶面,唔應人,勁冇禮貌。咁貼張嘢喺度呃人搣咗佢啦。
不過我唔知係唔係全部電子貨幣都唔用得,因為嗰條職員已經唔睬我,我問佢已經唔應我,所以唔知係咪全部貼喺外面嗰啲貼紙,全部呃人嘅呢?
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Decor
Service
Hygiene
Dining Method
Dine In