sting

sting

等級1
我喜歡試新野,
食得開心重要,
同邊個一齊食亦重要,
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年5 個月
經常出沒在 銅鑼灣 / 旺角 / 元朗
屯門 工作
屯門 居住
Top