Giji

Giji

等級1
我是 Giji
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年8 個月
屯門 工作
屯門 居住
最新推介食評
更多
依家CAFE 店開到周街都係,,但我自己去黎去黎都係得果幾間,,呢...
星期六日分兩個時段 11-1:30, 1:30-3:00 習慣早食lunch...
我都話我會再黎架啦 今次朋友生日 所以再黎 佢轉左MENU啦 ...
最新讚好相片
更多
粉絲 (1)
更多
Top