V Cop

V Cop

等級1
我是 V Cop
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年10 個月
熱門食評
更多
By the time I step into the restaurant, I was shock by the ...
最新推介食評
更多
真心覺得好難頂既一間食店,唔明點解仲可以有人比好評,竟然仲有人...
今日去試食,一來個豬手先,豬手皮就有黑椒味, 但肉就林唔夠味囉...
Top