Pinkpump

Pinkpump

等級4
我最愛周圍覓食~見到新奇既野就會試~視每次都為一個小冒險!
mandylh2004@hotmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 7 個月
成為首位寫食評會員
4
會員推介次數
473
熱門食評
更多
好耐冇黎過旺角中心啦~ 商場規劃過,引入左好多食肆,今次試左本...
上網睇到Blogger介紹呢間Cafe,寫住「享受正宗葡萄牙風味的早餐...
去澳門前做足功課,知道要試沛記既懷舊蛋糕仔,仲要朝早黎添!因為...
最新推介食評
更多
今日難得同兩位係公司平時好照顧我嘅大哥夾到食飯時間出去食lunch...
生蠔好新鮮,d sauce係調制過,唔係淨茄汁。好食 ~雜菜湯 -...
好久無見朋友仔們,因為大家各有各忙, 近來whatsapps group相約出...
Top