Milolo911

Milolo911

等級4
We are all surrounded by FOOD =]'
Please feel free to follow ~
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 6 年3 個月
經常出沒在 尖沙咀 / 旺角 / 沙田
觀塘 工作
馬鞍山 居住
會員推介次數
319
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
宜家呢個世代,如果想食出食材嘅鮮味,途經已經唔多,好多時,都比...
食得健康,其實都可以好簡單,不過,呢個時代餐餐出街食飯,當然都...
呢間位於天后,主要食燒物嘅餐廳,你都門口,見到佢嘅門面設計...
最新推介食評
更多
元朗隱世鐵板小店🔥 高質海鮮宴 近排專登搵咗好多海鮮試☺️...
今天朋友說要帶我到元朗試試一間鐵板燒在我印象中,日式鐵板燒就像...
適逢假期嘅傍晚,元朗朋友仔帶左我黎呢間鐵皇日式鐵板燒食好野。 ...
Top