Handsome XO

Handsome XO

等級4
肥肥家族出名鍾意食,個個身形都有番咁上吓,而XO仔家中排行最細,故此別號為「小肥」。親友們愛周圍試食,深知小弟節儉,唔捨得食,所以好多時都會請埋單身o既小肥,嘻嘻,咁你地話我係咪口福不淺呢?!
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 7 年10 個月
經常出沒在 中環 / 銅鑼灣 / 灣仔
灣仔 工作
成為首位寫食評會員
48
會員推介次數
3934
編輯推介數目
77
熱門食評
更多
契妹週末喺網上見到「小甜谷」剛於銅鑼灣新開咗間分店,眼見Open...
為嘴刁o既大肥爸爸暖壽,小肥又豈敢求其揀間餐廳食餐普通飯呢?!...
最近好似越潮襲港咁,市面上突然同一時間出現咗多間越南菜館,位於...
最新推介食評
更多
早排同honey食完韓牛出咗篇文,契妹睇到又話想食,兩隻為食貓就相...
Since we are waiting for our new domestic helper to arrive, w...
舊同事「小雲子」因工作煩躁,週一中午專登約同XO仔去遠少少o既...
最新讚好相片
更多
Top