ac689

ac689

等級1
我是 ac689
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 7 年8 個月
最新推介食評
更多
晚後甜品係常識吧。 一班朋友晚飯後一齊坐坐,食個甜品, 可惜⋯...
食完晚飯,搵飯後甜品食! 被門口招牌吸引 甜品選擇不是很多,而...
夜晚十點左右同幾位朋友一齊去食甜品,點菜同上餐速度OK快,但我...
關注中 (2)
更多
Top