Jan Jan 串揚專門店Jan Jan Kushikatsu

Jan Jan 串揚專門店
地址: 尖沙咀赫德道25號尊豪坊1樓
電話: 21571410