Shake'em Buns

Shake'em Buns
地址: 中環威靈頓街76號地下
電話: 28105533