Sushi Yoshitake

Sushi Yoshitake
地址: 上環蘇杭街29號尚圜
電話: 2643 6800