Ju Fan

Ju Fan

等級1
我是 Ju Fan
訊息
正顯示第 11 位 (共 1 位食家)
排序:
篩選條件
清除所有
不眠王子
呢間,係我近年食過水準最差嘅冰室! 試咗常餐之一,王牌特濃沙爹牛肉米粉 + 牛乳炒蛋 + 牛油多士,44蚊喺荃灣區嚟講唔算平,何況呢度係租金較平嘅樓上舖。但原來仲未計嘢飲,熱飲加$3,凍飲加$5。如果好食,仲可以接受,但.... 沙爹牛肉米粉濃濃嘅,係太重手嘅花生醬香,沙爹味極淡。有人話呢度嘅牛肉嫩滑,咁嫩滑都有...
Top