Stitch Lo

Stitch Lo

等級1
我是 Stitch Lo
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 15 年
經常出沒在 尖沙咀 / 旺角 / 屯門
長沙灣 工作
屯門 居住
會員推介次數
95
熱門食評
更多
第一次係openrice寫食評既然要寫俾呢間不知所謂的酒樓! 昨晚到此...
Top