wai272003

wai272003

等級1
我是 wai272003
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 4 個月
熱門食評
更多
自稱係黃店,但係店員服務態度勁差,想問店員嘢嗰陣時,佢仲大聲話...
Top