SingWong2

SingWong2

等級1
我是 SingWong2
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 2 年3 個月
熱門食評
更多
全餐舖2個人,負責下單執枱煮食洗野,服務唔要求咁多。叫左個泡菜...
下午2點幾去食,客唔算多。係門口呆企左3, 4分鐘都冇人理(對住門...
最新相片
更多
Top