Priscilla_Chan

Priscilla_Chan

等級1
我是 Priscilla_Chan
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 3 年4 個月
會員推介次數
1
熱門食評
更多
路過見到環境優美嘅餐廳 午餐前忍唔住要點兩件甜品先食為快 -P...
上次三人食過「八道鮮味海鮮宴」好新鮮及抵食, 今次約埋家人食「...
買金光飛航套票送百老匯精選美食券,上次同今次都選擇阿鴻小吃食鹵...
關注中 (1)
更多
Top