DollyLing

DollyLing

等級4
一個吃貨。
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年2 個月
黃竹坑 工作
柴灣 居住
成為首位寫食評會員
24
會員推介次數
5058
編輯推介數目
5
熱門食評
更多
由開業到現在也有著話題性,相信非這家「仙后餐龐」莫屬 (੭ु≧...
原定是去觀塘一家Cafe Tea,早早的Book預約了桌子 (ノ`⊿´...
Happy Friday (〃ノωノ) 其實是之前見我吃過燒肉放題 + ...
最新推介食評
更多
前文提要吓,同老婆晌牛頭角嘅「break」食完晏,再沿觀塘海濱走廊...
雖然限聚方面放寬咗,但都怕啲人一窩蜂湧晒出嚟,平常星期六嘅節目...
農曆新年期間 , people mountain people sea, 人旺氣旺 , 好多食...
最新讚好相片
更多
Top