CHEF STAGE de Eddy Chu

809
34
33
等级4
1K
6
2020-05-03 1263 浏览
Eddy Chu系一间走中高价位嘅西餐厅,好耐之前食过两次,食物都好有水准,不过价钱唔平都系重要日子先会黎,最近疫情关系见佢地除左晚市套餐做紧买一送一之外,仲有个超特价外卖套餐,大部份$148就已经有前菜、餐汤、主菜同甜品,超抵呀,咁平冇理由唔帮趁。外卖套餐有九款,除左美国牛肉眼要$380,其他黑毛猪呀、羊膝呀、比目鱼呀、牛脷呀.......全部都系$148。落单之後大约等左10分钟就有得拎。黑松露蘑菇汤蘑菇汤好香,唔会磨得太碎,仲食倒蘑菇碎,好有咬口。朴果级黑毛猪肉($148)主菜我拣左朴果级黑毛猪肉,外赫胶盒分左三格,前菜同甜品都好整齐咁放埋喺入面。前菜系芋头蓉,上面加左番茄酱,旁边有豆角同红萝卜,番茄酱令芋头蓉冇咁dry,食完个扒同芋头蓉都几饱肚。黑毛猪有手掌咁大块,因为有好多汁,所以食落唔会好乾,黑毛猪肉质唔韧亦冇筋,个汁味道啱啱好唔太咸,整体唔错。甜品系蕉糖炖蛋,炖蛋好软滑又香蛋味。总结,虽然话食外卖都要$150好似好夸张咁,但如果话$150食倒Eddy Chu真系真心抵,当然外卖质素冇得同堂食比,不过整体质素唔差,完全唔似食紧外卖唔会有好颓嘅感觉,唔敢堂食或喺屋企食到闷嘅朋
更多
Eddy Chu系一间走中高价位嘅西餐厅,好耐之前食过两次,食物都好有水准,不过价钱唔平都系重要日子先会黎,最近疫情关系见佢地除左晚市套餐做紧买一送一之外,仲有个超特价外卖套餐,大部份$148就已经有前菜、餐汤、主菜同甜品,超抵呀,咁平冇理由唔帮趁。

外卖套餐有九款,除左美国牛肉眼要$380,其他黑毛猪呀、羊膝呀、比目鱼呀、牛脷呀.......全部都系$148。

落单之後大约等左10分钟就有得拎。
1 浏览
0 赞好
0 留言

黑松露蘑菇汤

蘑菇汤好香,唔会磨得太碎,仲食倒蘑菇碎,好有咬口。

黑松露蘑菇汤
5 浏览
0 赞好
0 留言

6 浏览
0 赞好
0 留言
朴果级黑毛猪肉($148)

主菜我拣左朴果级黑毛猪肉,外赫胶盒分左三格,前菜同甜品都好整齐咁放埋喺入面。
朴果级黑毛猪肉
4 浏览
0 赞好
0 留言

前菜系芋头蓉,上面加左番茄酱,旁边有豆角同红萝卜,番茄酱令芋头蓉冇咁dry,食完个扒同芋头蓉都几饱肚。
前菜
3 浏览
0 赞好
0 留言
前菜
38 浏览
0 赞好
0 留言
黑毛猪有手掌咁大块,因为有好多汁,所以食落唔会好乾,黑毛猪肉质唔韧亦冇筋,个汁味道啱啱好唔太咸,整体唔错。
朴果级黑毛猪肉
0 浏览
0 赞好
0 留言
朴果级黑毛猪肉
7 浏览
0 赞好
0 留言
甜品系蕉糖炖蛋,炖蛋好软滑又香蛋味。

蕉糖炖蛋
1 浏览
0 赞好
0 留言
总结,虽然话食外卖都要$150好似好夸张咁,但如果话$150食倒Eddy Chu真系真心抵,当然外卖质素冇得同堂食比,不过整体质素唔差,完全唔似食紧外卖唔会有好颓嘅感觉,唔敢堂食或喺屋企食到闷嘅朋友可以try try。
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
人均消费
$148
推介美食
黑松露蘑菇汤
朴果级黑毛猪肉
前菜
前菜
朴果级黑毛猪肉
朴果级黑毛猪肉
蕉糖炖蛋