105
44
39
Level4
154
0
夏日熱辣辣🌞🔥🌡, 就緊係要食番d消暑嘅甜品嚟平衡下, 經過e間鋪見到咁多人食緊就入去試下😋😋 餐牌上嘅種類都幾多, 花多眼亂, 好多都好想試, 最後我同男朋友叫左一個芒果河粉同芒果豆腐花😊芒果豆腐花⬆️⬆️ 芒果汁同芒果肉都幾甜🥭😋 豆腐花又好滑, 成個甜品都好夠凍同幾好食😊😊😆😆 不過芒果肉唔係好多同埋個甜品份量有d少😣芒果河粉⬆️⬆️ 相比之下個份量就比芒果豆腐花多, 賣相都幾靚, 河粉係用椰汁整嘅, 唔會話超大陣椰汁味, 反而淡淡地岩我e d唔太好椰汁嘅人食, 芒果汁同芒果肉都幾甜, 仲有d西米係入面撈埋一齊食, 好味😋😋
Read full review
夏日熱辣辣🌞🔥🌡, 就緊係要食番d消暑嘅甜品嚟平衡下, 經過e間鋪見到咁多人食緊就入去試下😋😋 餐牌上嘅種類都幾多, 花多眼亂, 好多都好想試, 最後我同男朋友叫左一個芒果河粉同芒果豆腐花😊

0 views
0 likes
0 comments

芒果豆腐花⬆️⬆️ 芒果汁同芒果肉都幾甜🥭😋 豆腐花又好滑, 成個甜品都好夠凍同幾好食😊😊😆😆 不過芒果肉唔係好多同埋個甜品份量有d少😣
0 views
0 likes
0 comments

芒果河粉⬆️⬆️ 相比之下個份量就比芒果豆腐花多, 賣相都幾靚, 河粉係用椰汁整嘅, 唔會話超大陣椰汁味, 反而淡淡地岩我e d唔太好椰汁嘅人食, 芒果汁同芒果肉都幾甜, 仲有d西米係入面撈埋一齊食, 好味😋😋
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Date of Visit
2019-07-06
Dining Method
Dine In
Recommended Dishes
  • 芒果豆腐花
  • 芒果河粉