526
266
102
Level3
83
8
2008-05-27 30 views
星 期 六 下 午 3 點 幾 嚟 到 都 有 十 幾 人 排 緊 隊 ,唔 到 你 唔 服! 火 腿 小 奄 列 咁 大 份 都 話 小 奄 列?唔 係 你 眼 花,真 係 大 碟 到 咁 ,咁 貴 一 倍 嘅 大 奄 列 咪 . . . 知 唔 知 一 隻 雞 蛋 賣 幾 多 錢?又 知 唔 知 呢 個 奄 列 用 咗 5-6 隻 蛋 但 只 係 賣 $13 . . . Sorry!條 數 太 深 ,我 計 唔 掂....出 面 啲 餐 廳 嘅 奄 列 係 一 塊 嘅 ,呢 度 係 一 "座" 嘅!所 以 我 叫 佢 做 小 巨 蛋 囉!係 咪 好 貼 切 呢?炒 蛋 又 香 又 多 蛋 汁 ,火 腿 份 量 亦 唔 少 ,麵 包 係 用 嘉 頓 而 唔 係 雜 嘜 平 價 貨 ,仲 要 平 到 咁!呢 個 奄 列 攞 滿 分 啦!豉 油 王 雞 翼 絕 對 係 好 味 又 抵 食 ,早 排 我 喺 燒 臘 檔 買 同 一 類 嘢 $10 只 得 3 隻 ,呢 碟 有 6 隻 只 係 $18 咋!雞 翼 熱 辣 辣 、大 大 隻 仲 相 當 入 味 ,豉 油 份 量 啱
Read full review
星 期 六 下 午 3 點 幾 嚟 到 都 有 十 幾 人 排 緊 隊 ,唔 到 你 唔 服!

火 腿 小 奄 列 咁 大 份 都 話 小 奄 列?唔 係 你 眼 花,真 係 大 碟 到 咁 ,咁 貴 一 倍 嘅 大 奄 列 咪 . . . 知 唔 知 一 隻 雞 蛋 賣 幾 多 錢?又 知 唔 知 呢 個 奄 列 用 咗 5-6 隻 蛋 但 只 係 賣 $13 . . . Sorry!條 數 太 深 ,我 計 唔 掂....出 面 啲 餐 廳 嘅 奄 列 係 一 塊 嘅 ,呢 度 係 一 "座" 嘅!所 以 我 叫 佢 做 小 巨 蛋 囉!係 咪 好 貼 切 呢?炒 蛋 又 香 又 多 蛋 汁 ,火 腿 份 量 亦 唔 少 ,麵 包 係 用 嘉 頓 而 唔 係 雜 嘜 平 價 貨 ,仲 要 平 到 咁!呢 個 奄 列 攞 滿 分 啦!

豉 油 王 雞 翼 絕 對 係 好 味 又 抵 食 ,早 排 我 喺 燒 臘 檔 買 同 一 類 嘢 $10 只 得 3 隻 ,呢 碟 有 6 隻 只 係 $18 咋!雞 翼 熱 辣 辣 、大 大 隻 仲 相 當 入 味 ,豉 油 份 量 啱 啱 好 唔 會 話 太 鹹 ,跟 雞 翼 嗰 碟 甜 酸 汁 唔 駛 點 ,就 咁 食 仲 正。

蛋 治 用 咗 幾 多 隻 蛋?點 都 有 3 隻 呱!吓?$10 份? 咁 平 咁 大 件 啲 蛋 仲 要 熱 辣 辣 ,都 唔 駛 講 嘢 啦!

蛋 牛 治 都 只 係 貴 $1 賣 $11 咋!牛 肉 仲 有 得 揀 鮮 牛 肉 或 長 城 牌 鹹 牛 肉 ,蛋 亦 一 樣 鬼 死 咁 厚 ,正 呀! 咬 開 先 睇 到 原 來 鹹 牛 肉 嘅 份 量 都 唔 嘢 少 架!

嚟 到 最 後 嘅 飲 品 仍 然 叫 人 讚 不 絕 口 ,大 大 杯 凍 飲 只 係 賣 $12 、$13 杯 ,出 面 啲 茶 餐 廳 有 咁 大 杯 都 無 咁 平 啦!凍 奶 茶 又 香 又 滑 、紅 豆 冰 亦 用 好 多 大 粒 靚 紅 豆 ,攪 到 黑 白 奶 起 晒 沙 轉 粉 紫 色 後 大 啖 啜 、high 到 上 腦 呀 !
火腿小奄列
36 views
0 likes
0 comments
蛋治
101 views
1 likes
0 comments
蛋牛治
35 views
0 likes
0 comments
豉油王雞翼
40 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Spending Per Head
$25 (Tea)
Recommended Dishes
火腿小奄列
蛋治
蛋牛治
豉油王雞翼