72
12
5
Level2
12
0
2019-03-10 612 views
服務員雖然唔係D後生仔女但呢個方面先係精髓服務員都好有經驗令我係整個用餐過程都好舒適我地叫左白酒 好主動咁一飲完就幫我地汁 另外都幫我地換左2-3 次碟野食方面:推薦東蔭公湯,蝦好大隻,酸味適中。咖哩,我無食,男朋友話幾好味生蝦,小小貴,但好新鮮,好大隻小食拼盆,好好味好多種類,幾得意有d未試過,不過有小小貴 好似2百幾甜品,好好味亦好多種類,不過南瓜加雞蛋我食唔慣,但姑媽話好味。金邊粉,好味,酸酸地,好開胃,忍唔住食左一碗,男朋友食左半碟。最後,我姑媽生日,蛋糕佢地用左個好靚既碟裝左,感覺是很有心的一間餐廳。有機會會再去!
Read full review
服務員雖然唔係D後生仔女
但呢個方面先係精髓
服務員都好有經驗令我係整個用餐過程都好舒適
我地叫左白酒 好主動咁一飲完就幫我地汁 另外都幫我地換左2-3 次碟

野食方面:

推薦東蔭公湯,蝦好大隻,酸味適中。
咖哩,我無食,男朋友話幾好味
生蝦,小小貴,但好新鮮,好大隻
小食拼盆,好好味好多種類,幾得意有d未試過,不過有小小貴 好似2百幾
甜品,好好味亦好多種類,不過南瓜加雞蛋我食唔慣,但姑媽話好味。
金邊粉,好味,酸酸地,好開胃,忍唔住食左一碗,男朋友食左半碟。
最後,我姑媽生日,蛋糕佢地用左個好靚既碟裝左,感覺是很有心的一間餐廳。
有機會會再去!
13 views
0 likes
0 comments
16 views
0 likes
0 comments
10 views
0 likes
0 comments
6 views
0 likes
0 comments
10 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Dining Method
Dine In