34
11
4
Level3
45
0
2019-01-20 939 views
叫咗12貫壽司 lunch set $498,有虎蝦、金目鯛、剝皮魚、帆立貝、赤身、中拖羅、紫海膽、BB銀鱈魚、鯖魚、深海池魚、鰤魚、赤鯥,及最後的碎蔥吞拿魚手卷,魚/海鮮的種類叫做高檔,但呢個價錢冇大拖羅有點失望。其中比較喜歡的有紫海膽、中拖羅同鯖魚,但未見驚艷,而其他則一般般,魚生切得比較薄,部份某幾件冇乜魚鮮味(尤其吞拿魚手卷!),調味卻比較濃。跟餐有前菜(角切魚生小碗)、沙律、蒸蛋、麵豉湯同雪糕(入面係有冰的)。總括來說係冇驚喜有失望,應該未必會再來。
Read full review
叫咗12貫壽司 lunch set $498,有虎蝦、金目鯛、剝皮魚、帆立貝、赤身、中拖羅、紫海膽、BB銀鱈魚、鯖魚、深海池魚、鰤魚、赤鯥,及最後的碎蔥吞拿魚手卷,魚/海鮮的種類叫做高檔,但呢個價錢冇大拖羅有點失望。其中比較喜歡的有紫海膽、中拖羅同鯖魚,但未見驚艷,而其他則一般般,魚生切得比較薄,部份某幾件冇乜魚鮮味(尤其吞拿魚手卷!),調味卻比較濃。跟餐有前菜(角切魚生小碗)、沙律、蒸蛋、麵豉湯同雪糕(入面係有冰的)。總括來說係冇驚喜有失望,應該未必會再來。
252 views
0 likes
0 comments
132 views
0 likes
0 comments
89 views
0 likes
0 comments
63 views
0 likes
0 comments
43 views
0 likes
0 comments
34 views
0 likes
0 comments
21 views
0 likes
0 comments
11 views
0 likes
0 comments
8 views
0 likes
0 comments
7 views
0 likes
0 comments
10 views
0 likes
0 comments
6 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Dining Method
Dine In