Sake no Wa HANARE酒之和‧清酒放題

Sake no Wa HANARE
Address : 19/F, Bartlock Centre, 3 Yiu Wa Street, Causeway Bay
Phone No. : 23333840