Yaichi Ban Bashu Grill Shop八一蕃巴蜀烤魚店

Yaichi Ban Bashu Grill Shop
Address : Shop 58, G/F, Iau Kin House, 58 Hau Tei Square, Tsuen Wan
Phone No. : 35685495