She Wong Lam蛇王林

She Wong Lam
Address : G/F, Lin Wai Building, 13-15 Hillier Street, Sheung Wan
Phone No. : 25438032